ALB | ENG

Sëmundja e Parkinsonit dhe çrregullimet e lëvizjes

Sëmundja e Parkinsonit është pak më e shpeshtë tek meshkujt sesa tek femrat (60% kundrejt 40%) dhe vlerësohet se rreth 5% e të gjithë pacientëve me Parkinson janë nën moshën 50 vjeç, ndërsa rreth 70% janë më të vjetër në moshën 65 vjeç.

Simptomat

Sëmundja e Parkinsonit karakterizohet kryesisht nga simptoma kryesore motorike si bradikinesia, ngurtësi dhe dridhje, të shoqëruara me paqëndrueshmëri posturale. Ecuria natyrale e sëmundjes përcakton një paaftësi njohëse dhe motorike progresive të shoqëruar kryesisht nga vështirësitë në ecje, ndryshimet e posturës, çrregullimet e ekuilibrit të cilat janë përgjegjëse për pasivitetin, humbjen e pavarësisë, izolimin social, rrezikun e rënies dhe traumave me komplikacione ortopedike, praktikat dhe pranimet në spital.
Sipas provave më të fundit shkencore, duket se sëmundja e Parkinsonit është një gjendje jashtëzakonisht komplekse e karakterizuar nga një sërë simptomash motorike dhe jo motorike, duke përfshirë depresionin, ankthin, konstipacionin, një dëmtim selektiv të disa funksioneve njohëse me përfshirje të përhapur të funksioneve ekzekutive, rrjedhshmëri vizuale, verbale dhe vëmendjes.

Mjekimi

Qasja ndaj avancimit të paaftësisë së pacientit me Parkinson kërkon një protokoll terapeutik multidisiplinar në të cilin rehabilitimi luan një rol themelor.
Është e rëndësishme të përfshihen anëtarët e familjes në procesin e rehabilitimit pasi ata mund të ndihmojnë në përdorimin dhe zgjedhjen e sinjaleve (stimujve të jashtëm që lehtësojnë lëvizjen) dhe strategjive të lëvizjes njohëse kur pacienti ka probleme në zbatimin e tyre në jetën e përditshme.
Ushtrimi fizik, themeli i fizioterapisë, përfaqëson një rekomandim të praktikës së mirë klinike pasi është certifikuar si i sigurt dhe efektiv në përmirësimin e kushteve fizike të pacientëve si: ekuilibri, ecja, forca e gjymtyrëve të poshtme dhe cilësia e jetës së tyre.
Fizioterapia është një mjet i dobishëm në optimizimin e terapisë me ilaçe dhe fokusohet në stimulimin e të mësuarit motorik, i cili gjithashtu është treguar i pranishëm në pacientët me sëmundjen e Parkinsonit.
Gjatë seancave rehabilituese stimulohet integrimi i sensorit motorik, për të reduktuar deficitin proprioceptiv, për të reduktuar varësinë nga kanali vizual dhe për të futur ushtrime me dy detyra (detyrë e dyfishtë), të cilat, pavarësisht se janë një element që rrit rrezikun në parkinson. pacienti, në rehabilitim mund të integrohet në trajtim nën mbikëqyrjen e terapistit.
Në marrëveshje me pacientin, objektivat e trajtimit duhet të përfshijnë ushtrime për të reduktuar rrezikun e rënies, për të luftuar ngurtësinë, deformimet dhe paqëndrueshmërinë posturale.
Në pacientin me parkinson, ushtrimet aerobike (për shembull ecja nordike, rutine, biçikleta stërvitore, etj.) janë të vlefshme për stimulimin e neuroplasticitetit si në aspektin motorik ashtu edhe në atë konjitiv.
Efekti i tij është mbrojtja dhe rigjenerimi i neuroplasticitetit; nga hulumtimet më të fundit duket se si mund të stabilizojë përparimin e simptomave motorike dhe të përmirësojë performancën njohëse.

Trajtimet që mund të aplikohen për këtë patologji

Rehabilitimi Neurologjik

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.