ALB | ENG

Disfonia

Disfonia është një ndryshim cilësor dhe/ose sasior i zërit, i cili pason një modifikim strukturor dhe/ose funksional të një ose më shumë organeve të përfshira në prodhimin e tij, ose një pamjaftueshmëri të marrëdhënieve dinamike midis përbërësve të ndryshëm.  Çrregullimi karakterizohet nga ndryshime në parametrat e zërit (timbri, toni dhe intensiteti) ose nga përpjekjt vokale që komprometojnë komunikimin ose reduktojnë cilësinë e jetës në lidhje me zërin.


Diagnoza

Diagnoza vendoset nga mjeku otorinolaringolog pas konsultës dhe ekzaminimeve të nevojshme.


Llojet e disfonisë

Disfonitë funksionale janë ndryshime të zërit të shkaktuara nga një abuzim (mbimbytje) ose përdorim i gabuar (keqmenazh) i sistemit vokal, shkaqe të cilat cojnë në  përpjekje të tepruar dhe të zgjatur të muskujve fonatorë me pasojë humbjen e efikasitetit të mekanizmit fonator. Shumë shpesh, patologjitë jofunksionale rezultojnë në dëmtime organike, duke prodhuar gjendje reale inflamatore-degjenerative që komplikojnë pamjen e ngjirur.

Disfonitë përkufizohen si organike kur kemi të pranishme ndryshime objektive morfologjike ose neuromuskulare të një ose më shumë organeve të përfshira në prodhimin dhe kontrollin e zërit. Ndër shkaqet më të shpeshta përmendim: noduset, të cilat janë përgjithësisht lezione beninje të vendosura simetrikisht në të dyja kordat vokale. Zakonisht ato gjenden në një të tretën e mesme ose të përparme të kordës vokale. Nje shkak tjeter i ngjirjes së zërit janë edhe polipet, të cilët janë zakonisht lezione të njëanshme të vendosura në skajin e lirë të kordave vokale.


Vlerësimi klinik i zërit

Egzistojnë nje sërë testesh për vlerësimin e problemeve të zërit. Midis tyre përmendim :

  • Vlerësimi perceptues;
  • Vlerësimi instrumental;
  • Vlerësimi aerodinamik;
  • Vlerësimi i parametrave elektroakustik;
  • Vetëvlerësimi;


Trajtimi

Trajtimi i ngjirjes së zërit ndryshon sipas patologjisë themelore. Ekzistojnë tre qasje që mund të përdoren (të rekomanduara nga mjeku):

  • farmakologjike, që synojnë administrimin e barnave (anti-inflamatore, antibiotikë, antacidë, etj.) sipas shkakut përgjegjës;
  • logopedi, për të mësuar pacientin se si t’a përdorë më mirë zërin dhe të shmangë abuzimin e tij;
  • kirurgjikale, për të hequr çdo formacion (tumor, polipe, kiste) përgjegjëse për këtë problematikë.

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.