ALB | ENG

Check-up Meshkuj 40+

Checkup për Meshkuj ndihmon në zbulimin e hershëm të problemeve të mundshme shëndetësore që në fazat e hershme të tyre. Kryerja pe­riodike e ekzaminimeve laboratorike jep jo vetëm një pasqyrë të qartë të gjendjes shëndetësore të gjithsecilit, por gjithashtu mundëson diagnos­tikimin dhe trajtimin adekuat dhe në kohën e duhur të pacientit, duke rrit­ur në këtë […]

Check-up Femra 40+

Checkup për femra është shumë i rëndësishëm për monitorimin e parametrave të funksioneve krye­sore të organizmit nëpërmjet kry­erjes së analizave laboratorike që na mundësojnë zbulimin në kohë të sëmundjeve të ndryshme dhe paran­dalimin e tyre. Kontrollet periodike, zakonisht çdo vit, na lejojnë të zbu­lojmë gjendjen aktuale të pacientes dhe ndërmarrjen e hapave konkrete në të […]

Checkup Laboratorik Bazë Fëmijë

Fëmijët janë e ardhmja jonë. Kujdesi për shëndetin e tyre është parësor për prindërit. Kryerja e ekzamini­meve laboratorike shërben për të vlerësuar gjendjen shëndetësore ak­tuale të fëmijës, diagnostikimin e pa­tologjive të ndryshme, parandalimin e tyre dhe trajtimin në kohë kur është e nevojshme. Check Up Laboratori Bazë Fëmijë kushton 3700 lekë.

Checkup Laboratorik Bazë (Meshkuj & Femra)

Checkup i përgjithshëm, përfshin ek­zaminime laboratorike të ndryshme që realizohen për të zbuluar në kohë shenjat e hershme të disa sëmund­jeve kur mundësia për trajtim dhe shërim është më e mira. Kryerja e një kontrolli periodik, zakonisht çdo vit është e rëndësishme sepse për­cakton gjendjen shëndetësore të pa­cientit dhe vlerëson rreziqet e tij për patologji […]

Checkup Meshkuj

Checkup për Meshkuj ndihmon në zbulimin e hershëm të problemeve të mundshme shëndetësore që në fazat e hershme të tyre. Kryerja pe­riodike e ekzaminimeve laboratorike jep jo vetëm një pasqyrë të qartë të gjendjes shëndetësore të gjithsecilit, por gjithashtu mundëson diagnos­tikimin dhe trajtimin adekuat dhe në kohën e duhur të pacientit, duke rrit­ur në këtë […]

Checkup Femra

Checkup për femra është shumë i rëndësishëm për monitorimin e parametrave të funksioneve krye­sore të organizmit nëpërmjet kry­erjes së analizave laboratorike që na mundësojnë zbulimin në kohë të sëmundjeve të ndryshme dhe paran­dalimin e tyre. Kontrollet periodike, zakonisht çdo vit, na lejojnë të zbu­lojmë gjendjen aktuale të pacientes dhe ndërmarrjen e hapave konkrete në të […]

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.