ALB | ENG

Paketa e Kontrollit Reumatologjik 10

Paketa është e nevojshme qoftë për screening të përgjithshëm të popul­latës, qoftë për monitorim të vazh­dueshëm të gjendjes së pacietëve tashmë të diagnostikuar me një së­mundje reumatologjike. Rekomandohet të bëhet nga pa­cientët që kanë shenja klinike ose vuajnë nga patologji autoimune të indit lidhor. Paketa rekomandohet të bëhet sa herë të jetë e nevojshme. Paketa […]

Paketa e Kontrollit Reumatologjik 9

Paketa është e nevojshme qoftë për screening të përgjithshëm të popul­latës, qoftë për monitorim të vazh­dueshëm të gjendjes së pacietëve tashmë të diagnostikuar me një së­mundje reumatologjike. Rekomandohet të bëhet tek pa­cientët që kanë shenja klinike ose vuajnë nga AR, sinovite, tendinite. Paketa rekomandohet të bëhet sa herë të jetë e nevojshme. Paketa e Kontrollit […]

Paketa e Kontrollit Reumatologjik 8

Paketa është e nevojshme qoftë për screening të përgjithshëm të popul­latës, qoftë për monitorim të vazh­dueshëm të gjendjes së pacietëve tashmë të diagnostikuar me një së­mundje reumatologjike. Rekomandohet ta realizojnë pa­cientët që kanë shenja klinike ose që vuajnë nga Artriti Psoriatik. Pake­ta rekomandohet të bëhet sa herë të jetë e nevojshme. Paketa e Kontrollit Reumatologjik […]

Paketa e Kontrollit Reumatologjik 7

Paketa është e nevojshme qoftë për screening të përgjithshëm të popul­latës, qoftë për monitorim të vazh­dueshëm të gjendjes së pacietëve tashmë të diagnostikuar me një së­mundje reumatologjike. Rekomandohet të bëhet nga pa­cientët e diagnostikuar me një pa­tologji tumorale dhe në terren të kësaj patologjie dhe trajtimit të për­dorur, mund të kenë si efekt anësor simptoma […]

Paketa e Kontrollit Reumatologjik 6

Paketa është e nevojshme qoftë për screening të përgjithshëm të popul­latës, qoftë për monitorim të vazh­dueshëm të gjendjes së pacietëve tashmë të diagnostikuar me një së­mundje reumatologjike. Paketa është një paketë më e deta­juar për pacientët që vuajnë me Os­teoporosis. Paketa rekomandohet të bëhet sa herë të jetë e nevojshme. Paketa e Kontrollit Reumatologjik 6 […]

Paketa e Kontrollit Reumatologjik 5

Paketa është e nevojshme qoftë për screening të përgjithshëm të popul­latës, qoftë për monitorim të vazh­dueshëm të gjendjes së pacietëve tashmë të diagnostikuar me një së­mundje reumatologjike. Rekomandohet të bëhet nga pa­cientët që kanë shenja klinike ose që vuajnë me Osteoporosis. Paketa re­komandohet të bëhet sa herë të jetë e nevojshme. Paketa e Kontrollit Reumatologjik […]

Paketa e Kontrollit Reumatologjik 4

Paketa është e nevojshme qoftë për screening të përgjithshëm të popul­latës, qoftë për monitorim të vazh­dueshëm të gjendjes së pacietëve tashmë të diagnostikuar me një së­mundje reumatologjike. Rekomandohet të bëhet nga pa­cientët që kanë shenja klinike ose vuajnë nga Artriti Reumatoid (AR). Paketa rekomandohet të bëhet sa herë të jetë e nevojshme. Paketa e Kontrollit […]

Paketa e Kontrollit Reumatologjik 3

Paketa është e nevojshme qoftë për screening të përgjithshëm të popul­latës, qoftë për monitorim të vazh­dueshëm të gjendjes së pacietëve tashmë të diagnostikuar me një së­mundje reumatologjike. Rekomandohet ta bëjnë pacientët që kanë shenja klinike ose vuajnë nga Artriti Reumatoid (AR) dhe nga Gouta (Podagra). Paketa rekoman­dohet të bëhet sa herë të jetë e nev­ojshme. […]

Paketa e Kontrollit Reumatologjik 2

Diagnostikimi i patologjive radikulare me natyrë të papërcaktuar. Rekomandohet në pacientët me dhimbje mesi dhe/ose mpirje të njërës ose të dyja këmbëve, të padi­agnostikuara më parë. Këshillohet të kryhet në çdo moshë, pas një episodi lumbalgjie. Paketa e Kontrollit Reumatologjik 2 kushton 13000 lekë.

Paketa e Kontrollit Reumatologjik 1

Kontroll i përshtatshëm për pacientë me sëmundje kronike reumatizmale, pacientë me probleme artikulare dhe gra post menopauze. Rekomandohet 1 herë në vit. Paketa e Kontrollit Reumatologjik 1 kushton 6500 lekë.

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.