Dr. Denis Kosovrasti është diplomuar në Universitetin e Pavias, Fakulteti i Mjekësisë dhe Kirurgjisë. Ka kryer në vijim pranë të njëjtit Universitet specializimin 5-vjeçar në Kirurgji Vaskulare ku është vlerësuar me pikët maksimale.
Është i specializuar në trajtimin e sëmundjeve steno-okluzive të arterieve karotide, arteropatise periferike dhe patologjive të aortës, trombozave venoze, trombofilive hereditare etj.
Specialist në trajtimin e insuficencave venoze dhe variçeve me teknikat më të reja, si:

Dr. Denis Kosovrasti ushtron profesionin pranë Shërbimit të Kirurgjisë Vaskulare në Qendrën Spitalore Nënë Tereza, si Mjek Specialist Kirurg Vaskular. Gjithashtu është edhe pedagog me kohë të plotë i Protokolleve të Angiografisë pranë Fakultetit të Shkencave Mjekësore, Universiteti i Mjekësisë Tiranë.

Dr. Denis Kosovrasti aktualisht mban pozicionin e Kirurgut Vaskular pranë Spitalit Katolik Zoja e Këshillit të Mirë duke ofruar shërbimet dhe ekspertizen e tij profesionale edhe per pacientet e këtij spitali.