Dr. Arbesa Qinami është diplomuar në Mjekësi të Përgjithshme pranë Fakultetit të Parë të Universitetit Mjekësor të Varshavës, në Poloni.

Ka kryer specializimin për Obstetrikë-Gjinekologji pranë Klinikës së Parë të Qendrës së Formimit Pasuniversitar në Varshavë, Poloni.

Dr. Qinami është anëtare e Shoqatës Polake të Obstetrikës dhe Gjinekologjisë.


Dr. Arbesa Qinami ka marrë pjesë rregullisht në konferenca ndërkombëtare të organizuara nga COGI, RCOG dhe ISGE.

Certifikime profesionale:


Dr. Arbesa Qinami aktualisht ushtron profesionin si mjeke Obstetër-Gjinekologe pranë Spitalit Katolik Zoja e Këshillit të Mirë.