ALB | ENG

Paketa e Kontrollit Reumatologjik 7

Paketa është e nevojshme qoftë për screening të përgjithshëm të popul­latës, qoftë për monitorim të vazh­dueshëm të gjendjes së pacietëve tashmë të diagnostikuar me një së­mundje reumatologjike.

Rekomandohet të bëhet nga pa­cientët e diagnostikuar me një pa­tologji tumorale dhe në terren të kësaj patologjie dhe trajtimit të për­dorur, mund të kenë si efekt anësor simptoma reumatizmale. Paketa re­komandohet të bëhet sa herë të jetë e nevojshme.

  • VIZITË REUMATOLOGU
  • VIZITË ONKOLOGU (PËR PACIENTËT ME PATOLOGJI TUMORALE)
  • DEXA
  • VITAMINA D3 25-OH
  • FOSFATAZA ALKALINE
  • KALCIUM TOTAL

Paketa e Kontrollit Reumatologjik 7 kushton 9000 lekë.

KERKO NJE PREVENTIV FALAS

Ju duhet të prenotoni me telefon ose personalisht ekzaminimet për specialitetet të cilat janë në ditë dhe orare të caktuara të javës.